Beast

Manuscripts : Nepa

Bibliothèque Municipale de Valenciennes, MS 320 (Liber de natura rerum)
British Library, Additional MS 11390 (Der Naturen Bloeme)
Koninklijke Bibliotheek, KB, KA 16 (Der Naturen Bloeme)
Koninklijke Bibliotheek van België, MS. IV 398 / 5 (Der Naturen Bloeme fragment)
Lippische Landesbibliothek, Ms. 70 (Der Naturen Bloeme)