Beast

Manuscripts : Kim

Bibliothèque Municipale de Valenciennes, MS 320 (Liber de natura rerum) | Latin |
British Library, Additional MS 11390 (Der Naturen Bloeme) | Dutch |
Koninklijke Bibliotheek, KB, KA 16 (Der Naturen Bloeme) | Middle Dutch |
Koninklijke Bibliotheek van België, MS. IV 398 / 5 (Der Naturen Bloeme fragment) | Middle Dutch
Lippische Landesbibliothek, Ms. 70 (Der Naturen Bloeme) | Dutch |