Bibliography Details Jump to Home page Bibliography Help Previous Next
 
"Datering en localisering van Reinaert I"
M. Gysseling
in Aspects of the Medieval Animal Epic, Louvain: Leuven University Press, 1975, 165-186
 

"Van Reinaert I zijn tot op heden vijf handschriften bekend: twee fragmentarische uit de 13de eeuw (G en E), twee volledige uit de 14de eeuw (F en A) en een fragmentarisch uit de 15de eeuw. Het oudst, maar ook het meest verminkt en het geringst in omvang, zijn de fragmenten G, die bewaard worden op de Gemeentebibliotheek te Rotterdam: het schrift is van zowat 1270-80. De taal vertoont Noordnederrijnse insluipsels. Het bijwoord 2190 wo "hoe" is Noordnederrijns (Kleef-Geldern) en Nederduits (westwaarts tot de IJselstreek). Niet vocaliseren van l (2189 solde voor soude) wijst in de ontstaanstijd van Reinaert G in hoofdzaak naar Utrecht, Gelderland, de Nederrijn en het Neder- en Hoogduitse taalgebied. De vormen 2212 deir voor der, neiman voor nieman en 2217 heit voor hiet horen thuis in Utrecht, Gelderland, Limburg, de Nederrijn en het Nederduitse taalgebied. Van het in hoofdzaak Nederduitse bet (2214) duikt een westelijk voorbeeld op te Utrecht in 1295. De vorm 3246 scirpe met bewaarde ir (cf. Mhd. schirpe) is evenwel niet Nederduits, maar Limburgs-Nederrijns. Het afschrift G mag bijgevolg gelocaliseerd worden in de streek van Geldern-Kleef." - Gysseling

Language: Dutch


 
 
  
 
 1676 Jump to Home page Bibliography Help Previous Next